Opintohenkilöiden yhteystiedot

Mistä tietoa opintoasioista?

TLK:n opintoasiainvastaavat opintoasiainvastaavat(at)tampereenkandit.fi

 • Poissaolot
 • Opinnoissa koetut epäoikeudenmukaisuudet ja kehitysideat

”Opintohallinto tiedottaa” -Moodlealue

 • Kirjautuminen ilman salasanaa
 • Infoa peruskoulutuksen aikana vastaan tulevista aiheista: lukuvuoden loma-ajat, poissaolo-ohjeistus, amanuenssuurit, hyväksiluvut…

Opetuskoordinaattorit ARVO E160 tai etunimi.sukunimi@uta.fi

 • Tutkijalinja: Katja Hilden
 • Valinnaiset opinnot: Ulla Kampman
 • Manut, vaihdot, syvärit: Tarja Lehto
 • Muut löydät täältä

Mikä on halloped?

Halloped tarkoittaa hallinnon opiskelijaedustajaa. Opiskelijajäseniä istuu yliopistossamme monissa päättävissä sekä valmistelevissa elimissä ja työryhmissä. Rehtorin päätöksellä jokaisessa yliopiston toimielimessä ja työryhmässä, jossa käsitellään opiskelijoita koskevia asioita, on oltava opiskelijaedustus.

 Hallopedien tärkeimmät tehtävät:

 • Tuoda esille opiskelijoiden mielipide sekä huolehtia, että se myös huomioidaan
 • Pyrkiä vaikuttamaan siihen, että päätökset ovat opiskelijoiden edun mukaisia
 • Raportoida valmisteltavana tai päätettävänä olevista asioista muille opiskelijoille

TLK:ssa halloped-toimintaa koordinoivat opintoasianvastaavat.

Miten hallopediksi?

 • KAIKKI edunvalvonnasta kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita keskustelemaan aiheesta TLK:n Slackiin #edunvalvonta –kanavalle. Täällä käydään läpi tulevia ja menneitä päätöksiä, keskustellaan ajankohtaisista aiheista, ja etsitään osallistujia esim. tehtäväntäyttöryhmiin. TLK:n Slackiin päästäksesi ota yhteyttä tiedotus(at)tampereenkandit.fi !
 • Tiedekuntaneuvoston ja TST:n avoimista paikoista tiedotetaan TLK:n sähköpostilistalla.
 • Med-toimikuntaan valitaan hallopedit TLK:n hallopedeistä opintoasianvastaavien toimesta.
 • Jaksonsuunniteluryhmien paikoista tiedottavat kyseisen vuosikurssin IE.
 • Tehtäväntäyttöryhmistä eli opetusvirkojen haastatteluista kuulutellaan TLK:n Slackissä edunvalvonta-kanavalla. 

Opiskelijoiden vaikuttamisen paikat

1. Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on lääketieteen tiedekunnan ylin päättävä elin. Johtokunnan asialistalla on paljon kohtia, jotka eivät opiskelijoita juuri koske, kuten väitöskirjan arvosteluja ja dosentin arvonimen myöntämisiä. Toisaalta myös kaikki suurimmat päätökset, kuten opetussuunnitelman ja yksikön budjetin hyväksyminen kuuluvat johtokunnalle. Tiedekuntaneuvostossa on kaksi opiskelijaedustajaa, joista kummallekin on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Tiedekuntaneuvoston hallopedien kausi on kaksivuotinen. Kokouksia on noin kerran kuussa ja niistä maksetaan kokouspalkkio.

2. Tutkinnonsuunnittelutoimikunta, eli TST

 Tutkinnonsuunnittelutoimikunta on lääkiksen vastine muiden tutkinto-ohjelmien opsu-ryhmille (opetussuunnitelmatyöryhmät). TST:llä ei ole virallista päätäntävaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka esitysten pohjalta päätökset tekee tiedekuntaneuvosto. Käytännössä TST on kuitenkin avainasemassa opetuksemme suunnittelussa ja kehittämisessä, ja täällä tehdään se ”ruohonjuuritason työ”. TST:ssä on neljä opiskelijaedustajaa, joille jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. TST:n hallopedien kausi kestää kalenterivuoden. Kokouksia on noin kerran kuussa.

3. Med-opetuksen kehittämistoimikunta

Med-opetuksen kehittämistoimikunta valmistelee keinoja, joilla voidaan parantaa tiedekunnan tutkinto-ohjelmien välistä synergiaa. Toimikunnan opiskelijaedustus koostuu yhdestä LL-opiskelijasta, ja yhdestä biotieteiden opiskelijasta. Med-hallopedien kausi on ”toistaiseksi voimassa oleva”. Kokouksia on noin kerran kuussa.

4. Jaksonsuunnitteluryhmät

Jaksonsuunnitteluryhmässä käydään läpi kyseiseltä kurssilta saatu opiskelijapalaute, ja tehdään sen perusteella tarvittavat muutokset jaksoon. Jaksonsuunnitteluryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa, jotka ovat juuri käyneet kurssin. Kokous pidetään kunkin jakson kohdalla kerran.

5. Tehtäväntäyttötyöryhmät

Tehtäväntäyttötyöryhmä vastaa lääkiksen avoimien opetusvirkojen (professuuri, kliininen opettaja, yliopisto-opettaja) valintaprosessista. Tapauskohtaisesti vaihtuvat opiskelijaedustajat ovat mukana työhaastatteluissa valitsemassa opettajaa. Edustustehtävä kestää valintaprosessin ajan.