TLK Säännöt

TLK Ohjesääntö

TLK Vaalijärjestys

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY.
SÄÄNNÖT

I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry. ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on muodostaa jäsenistään aktiivinen ja kollegiaalinen yhteisö sekä toimia heidän edustajanaan ja etujensa valvojana ammatti-, opinto- ja sosiaaliasioissa. Samalla seura pyrkii edistämään jäsentensä ammatillisen ja eettisen vastuuntunnon kehittymistä sekä kasvattamaan jäsenistään yhteiskunnallisesti valveutuneita lääketieteen ammattilaisia.

3§ SEURAN TEHTÄVÄT Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1. tukee henkisesti tai aatteellisesti jäsentensä opiskelua, opintojen edellytyksiä ja ammatillista kehitystä;
2. toimii edunvalvojana jäseniä koskevissa koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa;
3. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia, excursioita, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä tukee jäsentensä piirissä tapahtuvaa harrastus- ja kerhotoimintaa;
4. harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa;
5. tekee aloitteita jäseniä koskevista asioista asianomaisille tahoille;
6. tekee yhteistyötä muiden ammattialan ja opiskelijayhdistysten kanssa;
7. tukee henkisesti ja aatteellisesti muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien toimijoiden toimintaa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä;
8. kehittää ja ylläpitää opiskelijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

4§ SEURAN TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa, järjestää maksullisia koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia, saada nimiinsä oikeuksia sekä sitoumuksia, ja ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä harjoittaa kaikkea muuta yhdistystoimintaa.

5§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä pääsihteerin, taloudenhoitajan, seuran isännän tai seuran emännän kanssa.

II LUKU JÄSENET JA JÄSENYYS

6§ JÄSENET
Seuralla voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja alumnijäseniä sekä Seuran vanhin. Seuran jäseninä voi olla ainoastaan luonnollisia henkilöitä.

7§ VARSINAISET JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ne Tampereella lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat opiskelijat, jotka ovat jäsenhakemuksella ilmaisseet halunsa liittyä seuran jäseniksi ja jotka ovat maksaneet seuran jäsenmaksun.

8§ ALUMNIJÄSENET
Seuran alumnijäseneksi voidaan hyväksyä ne lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat opiskeluaikanaan olleet seuran varsinaisia jäseniä.

9§ KUNNIAJÄSENET
Seura voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet seuran pyrkimyksiä tai joille seura muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan. Kunniajäsenten kutsumisesta päättää seuran hallitus.
Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ehdottaa kunniajäsentä. Ehdotus perusteluineen tulee esittää kirjallisesti etukäteen tai suullisesti siinä hallituksen kokouksessa, jonka esityslistalla kunniajäsenten valinta on. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava puolelleen viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Hylättyä ehdotusta ei merkitä pöytäkirjaan. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.

10§ JÄSENEN OIKEUDET
Jokaisella seuran jäsenellä alumnijäseniä lukuun ottamatta on oikeus:
1. osallistua seuran kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa;
2. tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle;
3. seurata hallituksen kokouksia ja käyttää niissä puhevaltaa;
4. ehdottaa kunniajäseniä ja ansiomerkkien saajia hallitukselle;
5. tutustua seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjoihin.
Seuran alumnijäsenillä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet kuin muillakin jäsenillä.

11§ JÄSENEN VELVOLLISUUDET
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran syyskokous vuosittain erikseen määrää. Jäsenmaksusta voi hallitukselta anoa vapautusta pätevästä syystä, esimerkiksi varusmiespalveluksen tai äitiysloman vuoksi.
Seuran kunniajäsenet ja Seuran vanhin ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

12§ SEURAN VANHIN
Seuran Vanhin voidaan valita seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan seuran toimintaan perehtyneiden professoreiden keskuudesta.
Jos Seuran Vanhimman paikka vapautuu ennen toimikauden päättymistä, voidaan valita uusi Seuran Vanhin jäljellä olevaksi ajaksi. Seuran vanhimmalla on täydet jäsenoikeudet.
Seuran Vanhimman tehtävänkuva ja valinta määritellään tarkemmin ohjesäännössä.

13§ JÄSENEN EROAMINEN
Jokainen jäsen voi halutessaan erota seurasta. Tällöin hänen on kirjallisesti ilmoitettava erosta hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan ilmoituksen toimittamisesta lukien.
Jäsenen katsotaan eronneen seurasta hänen jättäessään kaksi jäsenmaksua maksamatta.

14§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hän on toiminut seuran tarkoitusperiä vastaan. Erottamisesta päättää seuran kokous asianomaista kuultuaan. Jäsen voidaan erottaa myös siinä tapauksessa, että hän jättää käyttämättä oikeuden tulla kuulluksi ilman pätevää syytä. Kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä on kannatettava erottamista.

III LUKU SEURAN KOKOUS

15§ SEURAN KOKOUS
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua seuran kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa. Äänioikeutta ei voi siirtää valtakirjalla.

16§ SEURAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTA
Seuran hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetettävä seuran viralliselle sähköpostilistalle vähintään 7 päivää ennen kokousta.
Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokous voi kuitenkin tehdä päätöksiä ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista, ellei kokous viiden kuudesosan enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi.

17§ SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seuran sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsittelee ja hyväksyy seuran päättyneen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen;
2. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättyneen vuoden vastuullisille toimijoille;
3. tarkistaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota kuluvalle toimikaudelle.
Syyskokous pidetään vuosittain marraskuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta;
2. seuran virkailijoiden valinta;
3. yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta;
4. välitilinpäätöksen käsittely;
5. tulevan tilikauden jäsenmaksun suuruudesta päättäminen;
6. hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja hyväksyminen.

18§ YLIMÄÄRÄINEN SEURAN KOKOUS
Ylimääräinen seuran kokous kutsutaan koolle, mikäli seuran kokous tai hallitus niin päättää tai, jos vähintään yksi kahdeskymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

19§ SEURAN KOKOUKSEN KULKU
Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat kulloinkin kokouksen näihin tehtäviin valitsemat henkilöt. Kokouksen puheenjohtajaksi ei voida valita istuvaa hallituksen puheenjohtajaa.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi äänten enemmistö on annettu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi valittua kokouksen osanottajaa allekirjoittavat. Tieto kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on viikon kuluessa kokouksesta saatettava tiedoksi seuran jäsenille.

IV LUKU SEURAN HALLITUS

20§ HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Hallitus on seuran toimeenpaneva elin ja sen toimikautena on yksi kalenterivuosi. Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. huolehtia seuran hallinnosta sekä talouden- ja omaisuudenhoidosta;
2. valvoa seuran etuja ja voimassa olevien sääntöjen ja määräysten noudattamista;
3. asettaa avukseen tarpeen mukaan valiokuntia, työryhmiä tai toimikuntia sekä valita näiden puheenjohtajat;
4. valmistella seuran kokouksissa käsiteltäviä asioita ja tarvittaessa kutsua seura ylimääräisiin kokouksiin;
5. valvoa ja johtaa virkailijoiden ja toimihenkilöiden työskentelyä ja valita uusia toimihenkilöitä;
6. laatia talousarvio, toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja tilinpäätös;
7. edustaa seuraa ohjesäännössä määritellyllä tavalla;
8. kehittää seuran toimintaa;
9. perehdyttää seuraava hallitus tehtäväänsä;
10. nimittää vaalilautakunta vastaamaan hallitusvaalin toimittamisesta;
11. päättää tarvittaessa muista seuran asioista, joita ei erikseen ole määrätty seuran kokouksen päätettäväksi.

21§ KOKOONPANO
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenenä voi toimia ainoastaan seuran varsinainen jäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja jakaa vastuualueet keskenään. Vastuualueet määritellään ohjesäännössä.

22§ VALINTA
Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa enemmistövaalitavalla. Ennen kokousta järjestetään neuvoa-antava, koko seuran laajuinen hallitusvaali vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla.

23§ EROTTAMINEN
Seuran kokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden kolmen viidesosan enemmistöllä annetuista äänistä. Uusi hallitus on valittava 30 vuorokauden kuluessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

24§ HALLITUKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

25§ TALOUDELLINEN AUTONOMIA
Hallituksella on oikeus myydä irtainta omaisuutta, ottaa lainaa tai tehdä investointi, jonka arvo ei ylitä 5000 euroa. Tämän rahasumman ylittävistä asioista päätöksen tekee seuran kokous.

V LUKU VIRKAILIJAT JA TOIMIHENKILÖT

26§ VIRKAILIJAT
Seuran virkailijoita ovat pääsihteeri ja taloudenhoitaja. Seuran kokous valitsee virkailijat ja myöntää heille eron.

27§ TOIMIHENKILÖT
Seuran toimihenkilöitä ovat seuran isäntä, emäntä sekä muut ohjesäännön määrittelemät ja hallituksen tarpeellisiksi katsomat toimihenkilöt. Seuran hallitus valitsee toimihenkilöt ja myöntää heille eron.

28§ VIRKAILIJOIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Virkailijoiden ja toimihenkilöiden tehtävät määritellään ohjesäännössä.

VI LUKU TALOUS

29§ TILIKAUSI
Seuran tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

30§ TALOUDEN JA OMAISUUDEN HOITO
Seuran talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtivat hallitus ja taloudenhoitaja.

31§ TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Seuralla tulee olla tilintarkastuslain mukaiset tilin- ja toiminnantarkastajat varamiehineen.

32§ TILINPÄÄTÖKSEN AIKATAULU
Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, jotka antavat niistä seuran kevätkokoukselle osoitetun lausunnon kyseistä kokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa.

VII LUKU LISÄSÄÄDÖKSIÄ

33§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Muutosesitys hyväksytään, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

34§ SEURAN PURKAUTUMINEN
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Purkamispäätös tulee voimaan, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä.
Seuran purkautuessa sen varat siirtyvät Suomen Punaiselle Ristille.

35§ OHJESÄÄNTÖ
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan ohjesääntöä, jossa määräyksiä ja niiden toteutustapaa voidaan sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa tarkentaa. Ohjesäännön muuttamisesta päättää seuran kokous. Muutosesitys hyväksytään, jos sitä kannattaa enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

36§ VAALIJÄRJESTYS
Seuran vaalijärjestys sisältää tarvittavat seuran hallitusvaalia ja sen järjestämistä koskevat täydentävät määräykset. Vaalijärjestys ei saa olla ristiriidassa seuran voimassa olevien sääntöjen tai yhdistyslain kanssa. Vaalijärjestys hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä seuran kokouksessa.

37§ SÄÄNTÖJEN ULKOPUOLISET TAPAUKSET
Tapauksissa, joita ei ole mainittu näissä säännöissä tai ohjesäännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
Nämä säännöt on hyväksytty seuran kevätkokouksessa 4.4.2016 ja vahvistettu ylimääräisessä seuran kokouksessa 3.5.2016. Lisäksi näitä sääntöjä on korjattu Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeen mukaisesti ylimääräisessä seuran kokouksessa 12.9.2016 ja vahvistettu ylimääräisessä seuran kokouksessa 3.10.2016.