TLK:n vaalisivusto

Syksyn 2023 hallitusvaalin tärkeät päivämäärät

 • Ehdolle asettuminen 9.-22.10.
 • Ehdokaslistojen julkaisu 25.10.
 • Sähköinen äänestys 1.-8.11.
 • Syyskokous 13.11.

Hallitusvaalin 2023 ehdokkaat löydät täältä

Mitä hallitus tekee?

TLK:n sääntöjen mukaisesti hallituksen on

 1. huolehdittava hallinnosta sekä talouden- ja omaisuudenhoidosta;
 2. valvottava yhdistyksen etuja ja voimassa olevien sääntöjen ja määräysten noudattamista;
 3. valmisteltava yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ja tarvittaessa kutsuttava seura ylimääräisiin kokouksiin;
 4. johdettava virkailijoiden ja toimihenkilöiden työskentelyä;
 5. kehitettävä yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksessa laadittavan strategian
  mukaisesti.
 6. perehdytettävä seuraava hallitus tehtäväänsä
 7. laadittava yhdistyksen kokoukselle esitys talousarviosta; toimintasuunnitelmasta,
  toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä;
 8. huolehdittava työnantajan velvoitteiden täyttymisestä yhdistyksen työntekijöitä kohtaan
 9. nimitettävä vaalilautakunta vastaamaan etäosallistumisen järjestämisestä yhdistyksen syyskokousta varten.

Käytännössä hallitus siis päättää kaikesta, mitä erikseen ei ole säädetty jollekin muulle päätettäväksi. Hallitus myös edustaa seuraa ulospäin. Kyseessä on siis laaja tehtäväkenttä, jossa kannetaan vastuuta koko kandidaattiseuran toiminnasta. 

Hallitus kokoustaa lukuvuoden aikana noin kolmen viikon välein.

Ketä hallitukseen kuuluu?

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä.

Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joihin kuuluu mm. opintoasianvastaavuus, vapaa-aikavastaavuus, hyvinvointivastaavuus ja niin edelleen. Monia vastuutehtäviä hoidetaan pareittain ja tiimimuotoisesti.

Nykyisiin hallituksen jäseniin ja vastuualueisiin pääset tutustumaan täällä: https://kandit.fi/hallitus/

Seuran instagram-tililtä löydät hallituksen vastuualueiden esittelyitä: https://www.instagram.com/tampereenkandit/

Miten hallitus valitaan?

Hallituksen jäsenet valitaan sähköisellä siirtoäänivaalilla. Siirtoäänivaalitavalla varmistetaan, että hallitukseen valikoituu mahdollisimman monipuolinen ja edustava joukko ihmisiä. Havainnollistavan videon siirtoäänivaalin periaatteista löydät sivun lopusta!

Mitkä ovat mahdollisuuteni tulla valituksi?

Hallitukseen pääsyyn tarvittava äänimäärä vaihtelee vuosittain ehdokkaiden määrästä riippuen, mutta varsinkin suurilla ja prekliinisillä kursseilla on yleensä ollut hyvä mahdollisuus jopa kolmen hallituspaikan saamiseen.

Tärkeintä on ehdolle asettuminen ja positiivinen kampanjointi! Myös muita kuin oman kurssin ääniä kannattaa havitella, sillä siirtoäänivaalissa kaikilta kursseilta voi äänestää kaikkia ehdokkaita.

 

Miten asetun ehdolle?

 1. Ilmoita ehdokkuudestasi tällä lomakkeella (9.-22.10.)
  • Lomakkeella kysytään vaalijulisteeseen tulevia tietoja, kuten miksi haluat hallitukseen.
 2. Kerää kannatusta!
 3. Äänestä sähköisesti 1.-8.11.
 4. Saavu paikalle syyskokoukseen 13.11.
 5. Hallitse vuonna 2024! 
 
 

Muut syksyllä valittavat vastuutehtävät

Puheenjohtaja, pääsihteeri ja taloudenhoitaja

Puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa ja toimii TLK:n edustajana. Pääsihteeri toimii puheenjohtajan aisaparina hallitustoiminnan pyörittämisessä ja vastaa asiakirjahallinnosta. Taloudenhoitaja taas on TLK:n rahakirstun vartija ja vastaa talouden hallinnasta.

 

Puheenjohtaja, pääsihteeri ja taloudenhoitaja valitaan suoralla vaalilla seuran syyskokouksessa 14.11. Jos haet puheenjohtajaksi, pääsihteeriksi tai taloudenhoitajaksi, on suositeltavaa, että julkaiset ehdokkuutesi ennen syyskokousta. Tämä onnistuu täyttämällä hallituksen ehdolleasettatumislomake ja merkitsemällä lomakkeeseen, että haet puheenjohtajaksi, pääsihteeriksi tai taloudenhoitajaksi. PJ-, PS- ja TH-ehdokkaaksi on kuitenkin mahdollista asettua ehdolle vielä syyskokouksessa.

 

IE4 – isäntä, emäntä, apuisäntä & apuemäntä

Seuran IE-nelikon tärkein tehtävä on kandiseuran yhteishengen ylläpito! IE-nelikko on TLK:ssa toimihenkilöinä, eivätkä kuulu kandidaattiseuran hallitukseen, vaikka toimivatkin tiiviisti yhteistyössä sen kanssa. Emäntä, isäntä, apuemäntä ja -isäntä valitaan vuosittain seuran hallituksen viimeisessä kokouksessa marras-joulukuun taitteessa. Hakukuulutus ja lisätietoja tulossa marraskuussa. 

Yhteishengen ylläpidon ohessa IE-nelikko hoitaa TLK:n yritysyhteistyön, toimivat linkkeinä yhteistyöseuroihin, järjestävät vuosittain pukusitsit, vapun tapahtumat, toogat ja wuosijuhlat sekä hoitavat seuran juoksevia asioita tarpeen mukaan. Parasta hommassa on ehdottomasti nelikkotyöskentely, uudet tuttavuudet ja se, että pääsee toteuttamaan tapahtumia ja johtamaan toimikuntia omalla tyylillään. Hommaa ja opittavaa riittää paljon, mutta nelikkotyöskentely ja apuvuosi takaavat riittävän sisäänajon ja avaimet kaikkiin tarvittaviin taitoihin.

Miten vaalijärjestelmä toimii?

TLK:n hallitusvaalissa käytetään siirtoäänivaalitapaa. Vaalitapa on kuvattu laajemmin muun muassa Wikipediassa

Katso myös oheinen video siirtoäänivaalista.

 

Lyhyesti:

 1. Laita ehdokkaat järjestykseen lomakkeelle siinä järjestyksessä, kun toivot heidän tulevan valituksi. 
 2. Älä taktikoi, sillä siitä ei ole hyötyä.
  1. Sinun ei ole pakko laittaa järjestykseen kaikkia ehdokkaita, mutta se kannattaa. Kannattaa laittaa kaikki ehdokkaat listalle paremmuusjärjetykseen.
  2. Taktikoida ei kannata myöskään siten, että jättäisi äänestämättä oletettavasti suosittua ehdokasta, jotta saa keskitettyä äänet muille. Tilanteessa, jossa ääni tavallisesti menisi ”hukkaan” kun henkilöt tulee valituksi, siirtoäänivaalissa siirtyy se listassa seuraavalle ehdokkaalle.
Pitkästi:

Siirtoäänivaali etenee vaiheittain seuraavasti:

1.Äänestys

Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun haluamansa määrän nimiä suosituimmuusjärjestyksessä.

 

2.Läpimenokynnys

Lasketaan hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä ja sen perusteella läpimenokynnys seuraavasti: läpimenokynnys = hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä/(täytettävien paikkojen lukumäärä + 1), kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen.

 

3.Ääntenlaskennan ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ehdokkaan ykkösäänet eli äänestysliput, joissa ehdokas on merkittynä ensimmäiselle sijalle. Ehdokkaat, joiden ykkösäänien määrä on sama tai suurempi kuin läpimenokynnys, tulevat valituiksi.

 

4.Ylijäämän siirto

Jos ääntenlaskennan ensimmäisen vaiheen jälkeen on paikkoja täyttämättä, siirretään valittujen henkilöiden äänistä syntynyttä ylijäämää.

Siirtyvä ylijäämä määritetään siten, että ehdokkaan kaikista ääntenlaskennan suoritetuista vaiheista saamasta kokonaisäänimäärästä vähennetään läpimenokynnys. Ylijäämän siirto aloitetaan suurimman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.

Mikäli ylijäämää esiintyy ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa, tarkastellaan kaikkia ehdokkaan hyväksi ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa luettuja äänestyslippuja. Jos ylijäämää ilmenee ääntenlaskun myöhemmässä vaiheessa johtuen toisen ylijäämän siirrosta tai ehdokkaan tai ehdokkaiden karsimisesta, tarkastellaan vain sitä viimeistä joukkoa äänestyslipukkeita, jotka ovat kaikki samanarvoisia ja jotka aiheuttivat kyseisen ylijäämän.

Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo määritetään siten, että ylijäämä jaetaan tarkastelun kohteena olevien äänestyslippujen kokonaismäärällä. Siirtoarvo määritellään kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.

Äänestyslippuihin merkityn suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti äänestysliput siirretään äänestyslipussa seuraavana olevan ehdokkaan hyväksi. Mikäli äänestyslipussa seuraavaksi merkitty ehdokas on jo tullut valituksi tai karsituksi, siirretään äänestysliput tätä seuraavalle jne. Jokainen siirtyvä äänestyslippu kasvattaa ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran. Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.

 

5.Karsinta

Jos siirrettävää ylijäämää ei enää ole ja täytettäviä paikkoja on jäljellä, karsitaan vähiten ääniä saanut ehdokas, ja kaikki tämän äänet siirretään täydellä siirtoarvollaan muille ehdokkaille, kuten kohdassa 4 määrätään. Jos tämän jälkeen kukaan ehdokkaista ei ole ylittänyt läpimenokynnystä, karsitaan seuraavaksi vähiten ääniä saanut ehdokas.

 

6.Tasatilanne

Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin valituksi tulleita ensimmäisellä kierroksella on enemmän kuin täytettäviä paikkoja tai ensimmäisen kierroksen ylijäämää jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.

Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan ääni-määrään silloin, kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.

 

7.Tätä prosessia jatketaan, kunnes kaikki täytettävät paikat on täytetty.

Muissa kuin hallituksen jäsenten vaaleissa käytetään Yhdistyslain 29 §:n 1. mom:n mukaista enemmistövaalitapaa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä, kunniajäsenellä ja alumnijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Miten siirtoäänivaali toimii? Katso video!