Poissaolot ja niiden korvaaminen voivat joskus aiheuttaa ristiriitoja opetushenkilön ja opiskelijan välille. Lääketieteen tutkinnonsuunnittelutoimikunta (TST) on tehnyt poissaoloista päätöksen, joka löytyy alta. Päätöksestä voi löytää apuja epäselviin tilanteisiin ja siihen voi ongelmatilanteissa viitata. Päätös koskee sekä klinikkaa että preklinikan pakollisia opetustilaisuuksia. Tiivistelmä päätöksen tärkeimmistä linjoista:

 • Lyhyitä, akuutteja sairauspoissaoloja klinikasta tai tutoristunnoista ei tarvitse yleensä korvata. Pakolliset ryhmätyöt taas on pyrittävä vaihtamaan toisen opiskelijan kanssa tai osallistutaan ryhmätyöhön “ylimääräisenä” saman jakson aikana. Jos tämä ei enää onnistu, tulee mahdollisesta korvaavasta tehtävästä sopia opetuksen vetäjän kanssa.
 • Sairastumisen lisäksi hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat tieteellisen kongressiin osallistuminen (oma suullinen esitys tai oma posteri), kertausharjoitus, tiedekunnan tai yliopiston toimielimen kokoukseen osallistuminen ja sairauden kiireellinen tai välttämätön tutkimus tai hoito. Tällöin opiskelijalle voidaan järjestää korvaava suoritustapa.
 • Ennalta tiedossa olevista poissaoloista tulee ilmoittaa etukäteen. Huom! myös terveydelliset syyt, esim. leikkaukset ja hammaslääkärit voidaan katsoa kuuluvan tähän kategoriaan. Etukäteen tiedossa olevasta poissaoloista ilmoitetaan jakson vastuuhenkilölle ja opetuskoordinaattorille. Äkillisestä sairauspoissaolosta ilmoitetaan vain jakson opetuskoordinaattorille. Poissaolosta tutoristunnosta ilmoitetaan tutorille.
 • Korvaavan tehtävän tulee vastata sisällöltään ja laajuudeltaan korvattavaa opetustilaisuutta (max 1 sivu/tunti tai klinikkapalvelua max 2 x poissaolon kesto). Tavoite on löytää opiskelijan ja opettajan kannalta kevyin ja tarkoituksenmukaisin tapa tukea ja varmistaa jakson osaamistavoitteiden saavuttamista.
 • Poikkeavista syistä (esim. Lääkäripäivät) mahdollisesti sallituista poissaoloista lääketieteen yksikkö ilmoittaa opiskelijoille erikseen
 • Joissakin tilanteissa, kuten oman lapsen äkillisestä sairastumisesta tai sukulaisen hautajaisista aiheutuvissa poissaoloissa, voidaan tapauskohtaisesti harkita poissaololuvan myöntämistä, vaikka näitä syitä ei ole kirjattu poissaolo-ohjeistukseen.

Poikkeukset
TST:n linjaus koskee vain lääketieteen oppialan järjestämiä kursseja. Muut tiedekunnat eivät ole velvollisia noudattamaan alla olevia käytäntöjä, vaikka kurssi olisikin nimenomaan lääkisläisille järjestetty. Tällaisten kurssien kohdalla kannattaa ottaa etukäteen selvää poissaoloista ja niiden korvaamisista, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Muiden tiedekuntien järjestämiä kursseja:

 • Svenska för läkare -kurssi
 • Scientific writing in English -verkkokurssi
 • Ennaltaehkäisy -jakso kolmannella vuosikurssilla

Ilmoitathan opintoasiainvastaaville, mikäli lista on puutteellinen.

Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

 • Jakson vastuuhenkilö (yhteystiedot jaksokirjasta)
 • Jakson opetuskoordinaattori (yhteystiedot jaksokirjasta)
 • Opintoasiainvastaavat (opintoasiainvastaavat(at)tampereenkandit.fi)
 • Koulutusjohtaja Juhani Jääskeläinen

TST:n linjaus – Ohje opiskelijoiden läsnäoloista ja poissaolon korvaamisesta

Periaatteet: Tampereen yliopiston lääketieteen peruskoulutuksessa keskeisimmät tiedekunnan järjestämät oppimistapahtumat ovat tutoristunnot, ryhmätyöt, kliinisten taitojen harjoitukset, opetuspoliklinikat ja -kierrot sekä seminaarit. Siksi opiskelijan aktiivinen osallistuminen edellä mainittuihin on pakollista. Luennoille osallistuminen on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa pakollisesta opetuksesta, on tavoitteena varmistaa, että opiskelija saavuttaa jakson osaamistavoitteet.

Poissaolon syy: Kotimaiseen tai kansainväliseen tieteellisen kongressiin osallistuminen (oma suullinen esitys tai oma posteri), kertausharjoitus, tiedekunnan tai yliopiston toimielimen kokoukseen osallistuminen ja sairaus tai sairauden kiireellinen tai välttämätön tutkimus tai hoito ovat päteviä syitä poissaoloon. Sen sijaan lomamatka tai työssäkäynti eivät ole hyväksyttäviä poissaolon syitä, eikä henkilökunnalla ole velvoitetta tehdä niiden vuoksi järjestelyjä tai tarjota korvaava suoritustapaa. Jos pakollisen opetuksen ajankohta siirtyy lyhyellä varoitusajalla virka-ajan ulkopuolelle, voi korvaava suoritusmahdollisuus olla tarpeen.

Preklinikkavaihe: Etukäteen tiedossa olevista pakottavista poissaoloista tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä jakson vastuuhenkilöön ja opetuskoordinaattoriin, jotta voidaan sopia, miten jakson osaamistavoitteet saavutetaan. Äkillisestä sairauspoissaolosta ilmoitetaan opetuskoordinaattorille. Poissaolosta tutoristunnossa ilmoitetaan tutorille etukäteen, yksittäinen sairauspoissaolo tutoristunnosta ei edellytä korvaavaa suoritusta. Ryhmäopetukseen on useimmiten mahdollista osallistua vaihtamalla ryhmää. Yhtä yksittäistä oppimistapahtumaa koskevasta poissaolosta opiskelija voi sopia ko. opetuksen vetäjän kanssa. Mikäli poissaolon ajalle sattuu useampi pakollinen oppimistapahtuma, on poissaolosta sovittava jakson vastuuhenkilön kanssa. Jos oppimistapahtuma on kerralla koko kurssia koskeva (johdantoluento, koko kurssin seminaari tms.), pyritään löytämään korvaava suoritustapa. Jos se ei ole mahdollista, opiskelija osallistuu ko. opetukseen seuraavana vuonna.

Klinikkavaihe: Etukäteen tiedossa olevista pakottavista poissaoloista tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä jakson vastuuhenkilöön ja opetuskoordinaattoriin, jotta voidaan sopia, miten jakson osaamistavoitteet saavutetaan. Lyhyt pätevästä syystä aiheutuva poissaolo klinikasta ei yleensä edellytä korvaavaa suoritustapaa. Yksittäisen opiskelijan korvaamattomia poissaoloja ei kuitenkaan saa olla muutamaa päivää enemmän lukukaudessa. Jos poissaolopäiville osuu klinikan seminaari, ryhmäopetusta, opetuskierto, opetuspoliklinikka tai vastaava, opiskelija sopii osallistumisesta vastaavaan opetukseen tai opiskelijalle voidaan sopia muu jakson osaamistavoitteiden saavuttamista tukeva oppimistilaisuus tai korvaava tehtävä mieluiten saman jakson aikana. Maanantaiseminaarien äkillisestä sairaudesta johtuvat sairauspoissaolot ilmoitetaan opetuskoordinaattorille. Poissaolot maanantaiseminaareista muista syistä ja näiden seminaarien korvaavat suoritustavat sovitaan koulutusjohtajan kanssa.

Korvaava suoritustapa: Suoritustapa sovitaan etukäteen aina kuin mahdollista. Pitkittyneen sairauspoissaolon korvaavuudet sovitaan pian opiskelijan toivuttua. Korvaavan suorituksen tulee pääosin ajoittua samalle lukukaudelle. Sen tulee vastata sisällöltään korvattavaa opetusta eikä korvaava tehtävä saa olla rangaistus poissaolosta. Tavoite on löytää opiskelijan ja opettajan kannalta kevyin ja tarkoituksenmukaisin tapa tukea ja varmistaa jakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Korvaava suoritustapa voi olla esimerkiksi oppimistapahtumaan liittyvään materiaaliin perehtyminen ja muutamaan kysymykseen vastaaminen. Kirjallisen tehtävän laajuus on enintään 1 sivu/korvattava tunti. Korvaamistapana voidaan myös käyttää poissaolon aihepiiriin liittyvää klinikkapalvelua, jonka kesto on oltava kohtuullinen suhteessa korvattavan opetuksen kestoon, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa ko. opetuksen kesto. Erillistä korvaavaa suoritusta ei välttämättä tarvita, jos opiskelijan aktiivinen osallistuminen muuhun opetukseen riittää takaamaan osaamistavoitteiden saavuttamisen.

Tasapuolisuus ja yhteisymmärrys: Opiskelijoita tulee kohdella poissaoloissa ja korvaavuuksissa tasapuolisesti opiskelijasta ja opetushenkilöstä riippumatta. Jos opiskelija ja opettaja eivät pääse yhteisymmärrykseen poissaolon syyn pätevyydestä tai korvaavasta suoritustavasta, on syytä olla yhteydessä koulutusjohtajaan.